Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Samospráva

Přehled volených orgánů a jejich personální obsazení

Starosta obce:

Ing. Stanislav Němec, MBA

Úřední hodiny: pondělí 17:00 – 18:00, středa: 9:00 – 12:00

Místostarosta obce:

Ing. Zdeněk Růžička

Zastupitelstvo obce:

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Zastupitelstvu je vyhrazeno například

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob a schvalovat jejich zakládací listiny
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkcí
 • o zřizovat a zrušovat obecní policii a další, uvedené v zákoně o obcích § 84 – 85.

Zastupitelstvo obce Radonice

 • Ing. Jana Bártová
 • František Bittner
 • Jaromír Forman
 • Pavla Hroudová Formanová
 • Petr Janík
 • Ing. Jiří Hošek
 • Michal Matoušek
 • Miroslav Moudrý
 • Oldřiška Mrázová
 • Václav Myslivec
 • Ing. Stanislav Němec, MBA
 • Ing. et Ing. Tomáš Němec
 • Ing. Zdeněk Růžička
 • Jan Stypola
 • Ing. Michal Vrba

Výbory:

Finanční výbor
Předseda: Ing. et Ing. Tomáš Němec
Členové: , Ing. Jana Bártová, Ing. Jiří Hošek

Kontrolní výbor
Předseda: Miroslav Moudrý
Členové: Michal Matoušek, Pavla Hroudová Formanová

Rada obce:

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zajišťuje plnění jím přijatých usnesení. Radě obce je vyhrazeno například:

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce
 • plnit vůči právnickým osobám založeným zastupitelstvem obce úlohu zřizovatele
 • vydávat nařízení obce
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
 • zřizovat a rušit podle potřeby komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy
 • schvalovat organizační řád obecního úřadu a další uvedené v zák. o obcích § 102.

Rada obce Radonice

 • Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce
 • Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce
 • Jaromír Forman – člen rady obce
 • Václav Myslivec – člen rady obce
 • Jan Stypola – člen rady obce