Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název:

Obec Radonice

Důvod a způsob založení:

Obec Radonice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

Organizační struktura:

 • Starosta Ing. Stanislav Němec, MBA
 • Zástupce Ing. Zdeněk Růžička

Kontaktní spojení:

 • Tel.: 601 556 685
 • ID datové schránky: 8jhbms

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Číslo účtu: 6421201/0100 Komerční banka, a.s.

Identifikační číslo organizace:

IČ: 00 240 681

Daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ00240681

Rozpočet:

Rozpočty obce
Schválený a upravený rozpočet a výkazy za úplynulý rok

Žádosti o informace:

(místo a způsob, jak získat příslušné informace)

 • Obecní úřad Radonice
 • Na Skále 185
 • 250 73 Radonice

žádosti lze podat:ústně, písemně, pomocí Internetu​

Příjem žádostí a dalších podání:

(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem žádostí
Příjem pomocí internetu

Opravné prostředky:

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

Formuláře:

(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice, ostatní na pověřeném úřadě města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody naleznete zde
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

Nejdůležitější předpisy:

(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na Obecním úřadě Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

doposud nebyl žádný požadavek

Seznam organizací:

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

 • Obec Radonice je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:
 • Obecní knihovna (od 29.4.2003)
 • Mateřská škola (od 1.1.2003)
 • Obecní policie (od 1.1.2010)
 • Základní škola Mateřská škola Radonice, p.o. (od 14.9.2016)

JPO OBEC NEMÁ – tuto povinnost zabezpečuje obec Jenšten “Smlouvou o spolupráci při zabezpečování požární ochrany”