Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Odpadové hospodářství a poplatky

Základní informace o odpadovém hospodářství v obci

Popelářské desatero v době epidemie Covid-19:

V příloze naleznete informace společnosti FCC ČR s.r.o. ohledně svozu odpadů v době epidemie Covid-19.

Komunální odpad:

Poplatek za komunální odpad:
Poplatek za komunální odpad se platí na základě vyhlášky obce za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu nebo za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Výše poplatku:
– na rok 2021 činí 800,- Kč.

Splatnost poplatku:
– jednorázově nejpozději do 28. 2. daného roku nebo,
– ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 30. 6. daného roku.

Platnost známky:
– známka platí na aktuálně vyznačený rok a nejpozději do 28. 2. následujícího roku.
Známku po úhradě poplatku vydá obecní úřad.

Nádoby na komunální odpad:
– nádoby na komunální odpad (černé barvy) o velikosti 120 litrů nebo 240 litrů poskytuje zdarma obecní úřad.

Způsob platby:
Vzhledem k současné situaci přijímáme platby výhradně převodem na účet obce u Komerční banky, číslo účtu 6421201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a ve zprávě pro příjemce identifikaci poplatníka. Známky budou vydávány po připsání platby na účet.

Platba musí být provedena v daném roce (nelze předplatit dopředu, např. koncem roku na příští rok).

Termín svozu komunálního odpadu:
– svoz komunálního odpadu probíhá 1 x týdně a to každý čtvrtek s tím, že nádoby je vhodné zpřístupnit již ve středu večer.

Bioodpad:

Poplatek za bioodpad:
Zájemce o svoz bioodpadu se přihlásí na obecním úřadu, kde mu je po uhrazení poplatku vydána nádoba a známka. Svoz bioodpadu probíhá v měsících duben – listopad.

Výše poplatku na rok 2021:
– nádoba o velikosti 120 litrů 718,- Kč,
– nádoba o velikosti 240 litrů 915,- Kč.

Splatnost poplatku:
– jednorázově nejpozději do 15. 3. daného roku, dokud nebude poplatek uhrazen nebude svoz bioodpadu zabezpečen,  ZMĚNA !!!
– noví zájemci o službu poplatek uhradí při přihlášení.

Platnost známky:
– známka platí na aktuálně vyznačený rok.
Známku po úhradě poplatku vydá obecní úřad.

Nádoby na bioodpad:
– nádoby na bioodpad (hnědé barvy) o velikosti 120 litrů nebo 240 litrů poskytuje zdarma obecní úřad. ZMĚNA !!! NOVĚ SE BUDOU VYDÁVAT POUZE NÁDOBY O VELIKOSTI 240 LITRŮ. U JIŽ VYDANÝCH NÁDOB O VELIKOSTI 120 LITRŮ KE ZMĚNĚ NEDOCHÁZÍ.

Způsob platby:
Vzhledem k současné situaci přijímáme platby výhradně převodem na účet obce u Komerční banky, číslo účtu 6421201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a ve zprávě pro příjemce identifikaci poplatníka. Známky budou vydávány po připsání platby na účet.

Platba musí být provedena v daném roce (nelze předplatit dopředu, např. koncem roku na příští rok).

Termín svozu bioodpadu:
– svoz bioodpadu probíhá 1 x za 14 dní a to každý lichý čtvrtek s tím, že nádoby je vhodné zpřístupnit již ve středu večer.  ZMĚNA !!!

Poplatky za psy:

Poplatek za psa:
Poplatek platí každý majitel psa.

Výše poplatku:
– za jednoho psa 50,- Kč,
– za každého dalšího psa 200,- Kč.

Splatnost poplatku:
– jednorázově nejpozději do 28. 2. daného roku nebo při přihlášení nového psa.

Známka:
– majitel psa po přihlášení obdrží známku, kterou by pes měl nosit na obojku (pro rychlejší identifikaci při zaběhnutí).

Čip:
– žádáme majitele psa o předložení čísla čipu, které bude použito pouze pro vnitřní potřebu Obecního úřadu Radonice a Obecní policie Radonice při případném dohledávání majitele psa.

Způsob platby:
Vzhledem k současné situaci přijímáme platby výhradně převodem na účet obce u Komerční banky, číslo účtu 6421201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a ve zprávě pro příjemce identifikaci poplatníka.

Platba musí být provedena v daném roce (nelze předplatit dopředu, např. koncem roku na příští rok).

Kontejnery na velkoobjemový odpad:

Pro občany poskytuje obec zdarma službu svoz velkoobjemových kontejnerů. Svoz probíhá v měsících duben – listopad, vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin, na vyhrazených stanovištích uvedených v tabulce.

Na stanovišti je přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a kontejner na bioodpad.

Do kontejnerů je zákaz odkládání nebezpečného odpadu!

Kontejnery na tříděný odpad:

V přiložené tabulce je přehled rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.

Prosíme všechny občany o udržování pořádku v okolí kontejnerů, neodhazujte zde volně odpad v případě, že jsou kontejnery již plné.

Do kontejnerů je zakázáno odkládat jiný odpad, než pro který jsou určeny.

Kontejner na sběr elektroodpadu:

Kontejner na sběr elektroodpadu (červený kontejner) je umístěný u obecního úřadu.

Slouží na zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení.

Nevhazujte: žárovky, televize, monitory.

 

Kontejnery na sběr použitého šatstva, obuvi, textilu, hraček:

U obecního úřadu jsou dále umístěny 2 kontejnery (bílý a modrý) na sběr použitého šatstva, obuvi, textilu a hraček.

Další kontejner (červený s označením KLOK.TEX) je určený na charitu.

Vše vkládejte čisté, suché a zabalené v plastovém pytli.

 

Nebezpečný odpad:

Pro občany poskytuje obec zdarma 2 x ročně (na jaře a na podzim) službu sběr nebezpečného odpadu.

Termín svozu a bližší informace jsou zveřejněny s dostatečným předstihem.

Termíny svozu:

24. dubna 2021 od 10.10 do 10.50 hodin u Obecního úřadu

2. října 2021 od 9.05 do 9.45 hodin u Obecního úřadu