Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Odpadové hospodářství a poplatky

Základní informace o odpadovém hospodářství v obci

Popelářské desatero v době epidemie Covid-19:

V příloze naleznete informace společnosti FCC ČR s.r.o. ohledně svozu odpadů v době epidemie Covid-19.

Komunální odpad:

Poplatek za komunální odpad:
Poplatek za komunální odpad se platí na základě vyhlášky obce za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu nebo za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v OZV č. 1/2022, čl. 7, odstavec 1.

Dále se od poplatku osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci nebo z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce a která je starší 80 let (dosažením věku 80 let vzniká od následujícího roku nárok na osvobození od poplatku) nebo má úředně přiznanou invaliditu 3. st. (v tomto případě je poplatník povinen doložit nárok na osvobození).

Výše poplatku:
– na rok 2024 činí 1.000,- Kč.

Splatnost poplatku:
– jednorázově nejpozději do 28. 2. daného roku nebo,
– ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. 2. a do 30. 6. daného roku.

Platnost známky:
– známka platí na aktuálně vyznačený rok a nejpozději do 28. 2. (29.2.) následujícího roku.
Známku po úhradě poplatku vydá obecní úřad.

Nádoby na komunální odpad:
– nádoby na komunální odpad (černé barvy) o velikosti 120 litrů nebo 240 litrů poskytuje zdarma obecní úřad.

Způsob platby:
Platby přijímáme výhradně převodem na účet obce u Komerční banky, číslo účtu 6421201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a ve zprávě pro příjemce identifikaci poplatníka. Známky budou vydávány po připsání platby na účet.

Platba musí být provedena v daném roce (nelze předplatit dopředu, např. koncem roku na příští rok).

Termín svozu komunálního odpadu:
– svoz komunálního odpadu probíhá 1 x týdně a to každý čtvrtek s tím, že nádoby je vhodné zpřístupnit již ve středu večer.

Bioodpad:

Poplatek za bioodpad:

Zájemce o svoz bioodpadu se přihlásí na obecním úřadu, kde mu je po uhrazení poplatku vydána nádoba a známka. Svoz bioodpadu probíhá v měsících duben – listopad.

Výše poplatku na rok 2024:
– nádoba o velikosti 120 litrů 943,- Kč,
– nádoba o velikosti 240 litrů 1.202,- Kč.

Splatnost poplatku:
– jednorázově nejpozději do 15.3.2024, dokud nebude poplatek uhrazen nebude svoz bioodpadu zabezpečen,
– noví zájemci o službu poplatek uhradí při přihlášení.

Platnost známky:
– známka platí na aktuálně vyznačený rok.
Známku po úhradě poplatku vydá obecní úřad.

Nádoby na bioodpad:
– nádoby na bioodpad (hnědé barvy) o velikosti 240 litrů poskytuje zdarma obecní úřad. Od roku 2021 se vydávají pouze nádoby o velikosti 240 litrů. Již vydané nádoby o velikosti 120 litrů budou nadále  vyváženy.

Způsob platby:
Platby přijímáme výhradně převodem na účet obce u Komerční banky, číslo účtu 6421201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a ve zprávě pro příjemce identifikaci poplatníka. Známky budou vydávány po připsání platby na účet.

Platba musí být provedena v daném roce (nelze předplatit dopředu, např. koncem roku na příští rok).

Termín svozu bioodpadu:
– svoz bioodpadu probíhá 1 x za 14 dní a to každý lichý kalendářní čtvrtek s tím, že nádoby je vhodné zpřístupnit již ve středu večer.

První svoz bioodpadu v roce 2024 proběhne 11.4.2024 a poslední 21.11.2024.

 

Poplatky za psy:

Poplatek za psa:
Poplatek platí každý majitel psa.

Výše poplatku:
– za jednoho psa 50,- Kč,
– za každého dalšího psa 200,- Kč.

Splatnost poplatku:
– jednorázově nejpozději do 28. 2. (29.2.) daného roku nebo při přihlášení nového psa.

Způsob platby:
Platby přijímáme výhradně převodem na účet obce u Komerční banky, číslo účtu 6421201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a ve zprávě pro příjemce identifikaci poplatníka.

Žádáme občany, aby na obecní úřad hlásily na níže přiložených tiskopisech všechny změny v evidenci psů (přihlášení, odhlášení, změna majitele), předejde se tím nesrovnalostem v platbách.

Platba musí být provedena v daném roce (nelze předplatit dopředu, např. koncem roku na příští rok).

Kontejnery na velkoobjemový odpad:

Pro občany poskytuje obec zdarma službu svoz velkoobjemových kontejnerů. Svoz probíhá v měsících duben – listopad, vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin, na vyhrazených stanovištích uvedených v tabulce.

Na stanovišti je přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a kontejner na bioodpad.

Do kontejnerů je zákaz odkládání nebezpečného odpadu!

Kontejnery na tříděný odpad:

V přiložené tabulce je přehled rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.

Prosíme všechny občany o udržování pořádku v okolí kontejnerů, neodhazujte zde volně odpad v případě, že jsou kontejnery již plné.

Do kontejnerů je zakázáno odkládat jiný odpad, než pro který jsou určeny.

Od září 2022 je nově v ulici Třešňová přistaven také kontejner na kovy.

Kontejner na sběr elektroodpadu:

Kontejner na sběr elektroodpadu (červený kontejner) je umístěný u obecního úřadu.

Slouží na zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení.

Nevhazujte: žárovky, televize, monitory.

 

Kontejnery na sběr použitého šatstva, obuvi, textilu, hraček:

U obecního úřadu jsou dále umístěny 2 kontejnery (bílý a modrý) na sběr použitého šatstva, obuvi, textilu a hraček.

Další kontejner (červený s označením KLOK.TEX) je určený na charitu.

Vše vkládejte čisté, suché a zabalené v plastovém pytli.

 

Nebezpečný odpad:

Pro občany poskytuje obec zdarma 2 x ročně (na jaře a na podzim) službu sběr nebezpečného odpadu.

Termín svozu a bližší informace jsou zveřejněny s dostatečným předstihem. Letáky budou zveřejněny po jejich obdržení od svozové firmy.

Termíny svozu:  

 4. května 2024 od 8.50 do 9.15 hodin u Obecního úřadu

 5. října 2024 od 8.50 do 9.15 hodin u Obecního úřadu