Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Stručná historie obce

Archeologické nálezy

Osídlení Radonic v pradávných dobách potvrzují archeologické nálezy pohřebiště z doby pohanské nebo z počátku křesťanství v Čechách, popelnice nalezené na poli, zvaném Kopané – Lány u Chvalské silnice.

Založení Radonic

Souvislé dějiny obce Radonice v archivech, ani knihovnách nenajdeme. O trvání a životě v prvních dobách naší obce můžeme soudit jen z roztroušených údajů a z analogického vývoje jiných blízkých obcí. Profesor Augustin Sedláček uvádí „… s podivením jest, že o Radonicích starších pamětí jest poskrovnu.“
Shoření zemských desek r. 1541, v nichž uloženy veškeré zápisy o hradech, zámcích, tvrzích a dvorech českých bylo příčinou, že nezachovaly žádné spisy o prvních dobách obce. První historická zpráva o Radonicích tak pochází až z konce XIV. století, kdy se připomínají Horní a Dolní Radonice – ves byla tedy rozdělena na dvě nevelké části pod držením různých majitelů.

Historické pohlednice z roku 1910
Historické pohlednice z roku 1910 Historické pohlednice z roku 1910

Přibližně můžeme říci, že selská stavení na místech nynějších čp. 6, 7, 16, 17 a 19 tvořily Dolní Radonice a chalupnická stavení nynější čp. 29, 30 a chalupa Bartoňovská tvořily Horní Radonice. Název Horní se udržel až po naše časy. Říká se jdu nahoru do kovárny, nahoru do hospody a podobně.

Kdy a kým byla ves založena se dnes už zřejmě nikdy nedovíme, z analogie s ostatními vesnicemi v okolí, kde většina okolních osad náležela buď klášterům, kostelům nebo rodům staroměstských měšťanů a které byly zakládány v průběhu X.-XIII. století můžeme předpokládat obdobnou dobu založení.

Radonice v té době náležely k hradu Jenštejn, původně Jencenstein, který vystavěl Jenč (Jenčík) z Janovic, jenž zde žil v letech 1336-1341. Poté postupně přecházely z rukou do rukou, tak jak je majitelé zakupovali a dále prodávali či zastavovali. Až 20. února 1675 byly Radonice prodány Janu hraběti Černínovi z Chudenic za 14.000 zlatých. V držení rodu Černínů pak zůstaly až do roku 1848. Ústavou, vydanou r. 1849 vrchnostenská moc a její zřízení padlo a byly zavedeny nové politické a samosprávné úřady a obecní výbory se starostou v čele.

Hrabě Otakar Černín byl v letech 1861 – 1864 starostou obce a členem obecního výboru až do své smrti roku 1866. Rovněž byl starostou okresu Karlínského až do roku 1863. Z jeho synů Děpold (Theobald) hrabě Černín, nar. 1836 byl majitelem panství vinořského do 6. listopadu 1893 a rovněž byl členem zdejšího obecního výboru v letech 1890 – 1893. Po něm následoval v držení vinořského panství a Radonského dvora jeho syn Otakar hrabě Černín, nar. 1872 a člen zdejšího obecního výboru od r. 1893 – 1899. Byl posledním majitelem vinořského panství a předposledním ministrem zahraničí Rakousko – Uherské říše za první světové války v letech 1917 – 1918. Jako rakouský diplomat svým nepřátelským postojem k českému národu byl zbaven po l. světové válce dne 12. dubna 1921 po částečném odškodnění veškerého majetku, který byl zabrán československým státem. Přináležející dvory byly částečně rozparcelovány a ze zbývajících pozemků utvořeny zbytkové statky. Některé pozemky si stát ponechal pro svoji potřebu (př. letiště Kbely).

Historický vývoj jména obce Radonice

(lidově v Radonicích, do Radonic, Radoničák i Radoňák)

  • 1397 nález o Horních a Dolních Radonicích
  • 1490 z Radonic
  • 1532 v Radonicích
  • 1654 Radonicze

Jméno Radonice = ves lidí Radoňových (z os. jm. Radoň). Starobylé rodové jméno RADONICE je utvořené ze jména Radoň. Jméno dokazuje, že na místech, kde nyní obec stojí, žili od nejstarších dob potomci Slovanů.

Historie základní školy

Děti z obce původně docházely do obecné školy ve Vinoři. V r.1874 bylo ve vsi 60 školou povinných dětí a proto 22. března 1874 podal obecní úřad žádost zemskému školnímu úřadu o zřízení školy. Žádost však byla zamítnuta, stejně tak i v následujících letech 1875 a 1876.
V roce 1886 bylo v obci již 115 školou povinných dětí a byla proto podána další žádost, která tentokrát byla schválena. Od 2. ledna 1889 se začalo vyučovat v upravené místnosti, kterou k tomuto účelu poskytl pan Josef Stára. Prvým učitelem v Radonicích byl Alois Vlasák.
Výstavba nové obecné školy byla schválena 11. dubna 1889 a již 1. září 1889 se začalo učit v jedné třídě se čtyřmi odděleními a od l. září 1892 ve dvou třídách místní školy. Stavitelem nové školy byl pan J. Maša z Vinoře.

Prvním řídícím učitelem byl Josef Havlík, který v obci učil 17. let. 1. září 1922 byl jmenován řídícím učitelem pan Bohumil Náhlík, který ve škole učil 13 let. Roku 1923 byla zavedena povinná osmiletá školní docházka a byly zrušeny úlevy. Po květnové revoluci 1945 nastaly změny i ve školství. V obci zůstala dvoutřídní obecná škola pro 1.-5. ročník a děti 6.-8. ročníku začaly docházet do Vinoře a od r. 1975 do Satalic. V r. 1950 – 1966 (tj. 16 let) byl řídícím učitelem pan Jan Boček a v letech 1972 – 1985 paní Libuše Dušková (13 let).
Protože se neustále snižoval počet dětí do základní školy, byla škola v obci zrušena a od 1. září 1985 dochází všechny děti do Satalic. Školní nábytek a pomůcky byly dle protokolů předány do základní školy Dřevčice.

V roce 2012 byla původní stará škola zbourána, aby uvolnila místo projektu Kulturního domu. V roce 2017 byla zřízena Základní škola a Mateřská škola Radonice a započata stavba nové budovy základní školy.

První stupeň základní školy byl otevřen v září 2018 a v létě roku 2020 byla zahájena stavba druhého stupně spolu s tělocvičnou.

Historie Mateřské školy

Mateřská škola Radonice sídlí v obci Radonice u Prahy.
Mateřská škola zahájila svou činnost 21. června 1946 ve vile p. Otakara Stáry, zapsáno bylo 33 dětí.
V roce 1979 byla dostavěna a otevřena nová, dvoutřídní mateřská škola s počtem dětí 60.
Od šk.roku 1987/1988 se z MŠ z důvodu poklesu dětí stává jednotřídní mateřská škola.
V průběhu těchto let byla v části nevyužívaných prostorů zřízena samoobsluha.

Od 1. ledna 2003 byla mateřská škola zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení.
V roce 2011 byla zrealizovaná přístavba MŠ, vzniklo tak další samostatné oddělení.
Od 15.9.2011 je školka dvoutřídní s kapacitou 37 dětí.

V roce 2014 vznikla po rekonstrukci prodejny potravin nová třída. Od 1.9.2014 má mateřská škola tři oddělení s celkovou kapacitou 62 dětí.

Oficiální web Základní školy a Mateřské školy Radonice