Oficiální web obce

Obecní policie 724 111 222

Památky v obci

Na území obce se do dnešních dob nedochovaly žádné významné památky.

Tvrz v Radonicích

Doba, v níž byla ve vsi založena tvrz, není přesně známa, jelikož první přímá zmínka o ní pochází až z r. 1587, literatura většinou předpokládá její vznik ve druhé polovině 16. století. Nelze však vyloučit ani možnost, že renesanční stavba ve vsi vznikla na místě gotického sídla z konce závěru 14. století, později zaniklého. Nicméně tvrz, stávající původně při východním okraji vsi, již zcela zanikla. Dnes na jejich místech stojí stavení čp. 22, 23, 25 a 41 se studnou, nepřístupným zbytkem sklepa a údajnou zasypanou podzemní chodbou. Konfigurace terénu (blízkost rybníka, terénní nerovnosti východně a jižně od předpokládaného jádra tvrze) však spíše navozuje představu gotické tvrze opevněné vodním příkopem a valem, v 16. století jen přestavěné nebo obnovené. Bližší informace však bude moci podat až budoucí archeologický průzkum místa.

Radonický potok a “Nebeský rybník”

Dle kroniky obce Radonice (r. 1982)

V minulosti protékal Radonicemi potůček. Podle nejstarších katastrálních map obce vznikal ze dvou pramenů. Jeden prýštil u cesty k Horním Počernicům, druhý u poštovské cesty od Satalic. Stékaly se před panskou krčmou (hostinec čp. 29). Potůček tekl strouhou přes pole za dvorem. V rohu mezi stodolou a chlévem, strouhou přes dvůr vtékal do rybníčka ve dvoře čp. 31, kde kočové brodívali koně. Za první republiky byl zavezen. Památkou po něm jsou jasany, vysázené kolem rybníčka. Ze dvora potůček vtékal do návesského rybníčka, asi 30 m dlouhého a 10 m širokého. Začínal v rohu nynějšího čp. 21 a tekl kolem zahrady gruntu čp. 19 nynějším Haftýřem přes bývalou panskou zahradu č.kat. 6 a přecházel pode vší do potůčku, prýštícího v pískovcových lomech, nyní zastavených čísly pop. 97, 132, 87, 98, 90, 99 a potékal rybníčkem, ležícím uprostřed nynějšího pozemku č. kat. 251 v rozloze asi 250 m2. Tento pozemek, stejně jako protější pozemek č. kat. 253 ve výměře asi 2300 m při polní cestě do luk, nyní zastavený čp. 96, 102 a 103 byly osázeny stromy.

Podle historické mapy okolí Brandýského z roku 1547 se potůček po krátkém toku do polím obemknutým pískovitými stráněmi vléval pod Jenštejnem do potoka zvaného Chobot, tekoucího z vinořské bažantnice, který pod Jenštejnem přijímá z levé strany potok přezletický a teče pak do Labe.

Prameny při hornopočernické a satalické cestě vyschly, skála byla zavezena, rybníček na pozemku č. kat. 241 vyschl, byl přeměněn v pole a sloučen do pozemku č. kat. 251. Náveský rybníček byl v sedmdesátých letech minulého století při stavbě silnice do Horních Počernic zavezen.

Aby se zabránilo přívalům vod při jarním tání a při velkých deštích, tekoucím do obce, byla v osmdesátých letech minulého století zřízena u křižovatky silnic do Hor. Počerni a Satalic nádrž tzv. “Nebeský” rybník ve výměře asi 2 korců.